دور افتاده:یادداشت هایی در باب سینما،ادبیات و …

تولد،رشد،زوال و مرگ یک رابطه عاشقانه در فیلمی با نگاهی ریزبینانه و جزیی نگر که کاملا احساسات بیننده را درگیر…
امروز،روزجهانی یک عاشق دستکش های گم شده و ماشین های تحریر قدیمی است…روز جهانی آقای خوب…روز جهانی تام هنکس.