دور افتاده:یادداشت هایی در باب سینما،ادبیات و …

ابتدا به من اجازه بده که مثل یک برادر بابت همه کارهایی که در طول اقامتم در مسکو برایم انجام…