دور افتاده:یادداشت هایی در باب سینما،ادبیات و …

امروز،روزجهانی یک عاشق دستکش های گم شده و ماشین های تحریر قدیمی است…روز جهانی آقای خوب…روز جهانی تام هنکس.
از آن کمدی رمانتیک هایی که وسط های فیلم دائم با خودت تکرار میکنی:چقدر فیلم خوبیه…چقدر اینا بهم میان…چقدر دنیرو…
هشتاد و هفت سال پیش پدران مان در این قاره ملتی تازه را بنا نهادند، ملتی که با رویای آزادی…